Đặt hẹn trị liệu
Quý khách có thể nhận được trị liệu theo thời gian mong muốn nấu sử dụng hệ thống đặt hẹn trên mạng của Trung tâm chỉnh hình thẩm mỹ Lared
Hướng dẫn thu thập và đồng ý sử dụng thông tin cá nhân
Hạng mục bắt buộc
Họ và tên, Lĩnh vực quan tâm, Số liên lạc, SNS Tên ID, Tuổi, Giới tính
Mục đích thu thập
Số liên lạc dành cho trường hợp chuyển dịch vụ mạng xã hội
Thời gian bảo lưu
Một năm (khi hoàn thành mục đích tư vấn)
Ngày đặt hẹn
Giờ hẹn
Hạng mục điều trị
Họ và tên
Số liên lạc
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Phân loại điều trị
Giới tính
Nội dung tư vấn